Trần lương 2000 và Trần Lương 2016 Giống nhau hay khác nhỉ

Trần lương 2000 và Trần Lương 2016
Giống nhau hay khác nhỉ
Ngoảnh lại vẫn số không mà đã già rồi !

19 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *