Em bây giờ đang làm 2 chuyện Chuyện thứ nhất là trở nên ưu tú chuyện thứ hai là chờ đợi anh

Em bây giờ đang làm 2 chuyện: Chuyện thứ nhất là trở nên ưu tú, chuyện thứ hai là chờ đợi anh. ❤️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *